ఆసియా-పసిఫక్ి సవేచ్ఛా వాణిజ్య ఒపపందం సపి ిటిపిపలి ో చ్ేరడఛనికి యుకె దరఖాస్ుత.

0
Uncategorized

బ్రెక్సిట్ అనంతర ప్ెణాళికల ప్ెక్ారం 11 ఆసియా మరియు ప్సిఫిక్ దేశాలతో కూడిన సవేచ్ాా వాణిజ్య
పాె ంతంలో చ్ేరడానిక్స UK దరఖాస్ుత చ్ేసు్ ంది.
• ఆసరలివే యా, బ్రె న ై, క్ెనడా, చిలీ, జ్పాన్, మలేషియా, మెక్సిక్ో, నయయజిలాండ్, పెరూ, సింగప్ూర్
మరియు వియతానంలతో స్హా 2018 లో ఏరపడిన ట్రెన్ి-ప్సిఫిక్ పార్ర నర్ షిప్ (సిపిట్ిపిపి)
వాణిజ్య ఒప్పందం క్ోస్ం స్మగర మరియు ప్ెగతిశీల ఒప్పందం. ”
• మొతుంగా, ఇది స్తమారు 500 మిలియనల ప్ెజ్ల మారెెట్ నత కలిగి ఉంది, ఇది ప్ెప్ంచ
ఆదాయంలో 13% కంట్ే ఎకకెవ ఉతపతిు చ్ేస్ుతంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts